تعطیلی دفتر گارانتی کرج در 30 فروردین و 1 اردیبهشت

دفتر گارانتی کرج در تاریخ های  پنج شنبه 30 فروردین و شنبه 1 اردیبهشت تعطیل است و خدمات دهی در این دفتر از تاریخ دوشنبه 2 اردیبهشت به روال سابق ادامه خواهد یافت.