تست هارداکسترنال های موجود در بازار در شرایط سخت

اگرچه تست های یک محصول در شرایط سخت از واقعیت به دور است ولی نشانه دهنده ساخت و کیفیت یک محصول را نمایش می دهد. این فیلم که بر روی چند هارد اکسترنال در دمای منفی 23 درجه انجام شده است میزان کارایی و کیفیت محصولات مختلف را نشان می دهد