به زبان ساده: متوسط زمان بین دو خرابی یا MTBF چیست؟

میانگین زمان بین ۲ بار خرابی MTBF

MTBF (متوسط زمان بین دو خرابی) معیاری برای سنجش قابلیت اطمینان سختافزار یا قطعه الکترونیکی است. در اکثر قطعات میزان مطلوب آن معادل هزار و یا حتی دهها هزار ساعت بین دو خرابی است. بهعنوان مثال در یک هارددیسک، متوسط زمان بین دو خرابی ممکن است 300.000 ساعت باشد. به هنگام طراحی یک محصول متوسط زمان بین دو خرابی بهعنوان شاخصی کمی جهت عملکرد مطلوب آن در نظر گرفته میشود. نمودارهای حاصله از MTBF به هنگام آزمایش یک قطعه در شرایط عملکرد واقعی آن جهت تست عملکرد مورد استفاده قرار میگیرند. برخی مواقع نیز این شاخص در هنگام تست قطعه با آنالیز برخی فاکتورها پیشبینی شده و کارکرد آن بر این مبنا مورد سنجش قرار میگیرد.

بسیاری از اوقات تولیدکنندگان محصول، MTBF را بهعنوان شاخصی برای میزان قابل اطمینان بودن دستگاه یا محصول در نظر می گیرند و گاهی از این معیار برای آگاه کردن مشتری از میزان تعمیرات مورد نیاز در آینده استفاده می شود.