• در دو استاندارد 50 میکرون و 62.5 میکرون، شامل سه تیپ متفاوت کابل 3 OM1, OM2, OM
  • مناسب جهت محیط داخلی
  • تحمل محدوده دمایی از 40- تا 75+ درجه سانتیگراد .
  • در مدل های 4 فیبر و 6 فیبر