• پیگیتل سانت درمدل سینگل مود، مناسب فیبر سینگل مود و مالتی مود مناسب فیبر مالتی مود می باشد.
  • پیگیتل سانت در مدل SC و LC در متراژ یک متر موجود می باشد.