• خواص عایقی بسیار خوب
  • دارای وزن بسیار کم
  • دارای 1 تا 4 دریچه ورودی کابل