VLAN یا شبکه محلی مجازی چیست ؟

VLAN یا شبکه محلی مجازی چیست ؟ شبکه مجازی محلی یا VLAN چیست ؟ یک شبکه مجازی (شبکه محلی ) یک زیر شبکه منطقی است که می تواند چندین دستگاه که از نظر فیزیکی در LAN های مختلف قرار دارند را در کنار یکدیگر قرار دهد. معمولا در شبکه های اداری بزرگ تر از [...]