Wear Leveling چیست؟

"Wear Leveling" یا "تراز بندی پوشش" در دستگاه‌های فلش NAND "Wear Leveling " فرآیندی است که به کمک آن فرسایش زودرس فلش‌های NAND به تعویق می‌افتد. نکات فنی این مقاله روی اهمیت یکسان‌سازی و توزیع متوازن داده ها متمرکز می‌شود و دو تکنیک wear leveling به نام‌های استاتیک و داینامیک را توضیح می‌دهد. پیاده سازی [...]