QoS در شبکه های خانگی

چگونه روترهایی با QoS قوی‌تر شبکه خانگی را بهتر مدیریت می‌کنند؟ دستگاه‌های متصل به روتر شما در حال نبرد برای دستیابی به پهنای باند بیشتر هستند؛ درست مانند موجودات تشنه‌ای که بر سر منابع محدود آب با یکدیگر مبارزه می‌کنند. ممکن است این رقابت را به چشم نبینید اما اثر آن را احساس می‌کنید. [...]