• کنترلر JMicron
  • چیپ فلش: MLC
  • سرعت ترتیبی: خواندن تا 540MB/s ، نوشتن تا 280MB/s
  • سرعت تصادفی خواندن 4K تا 68 IOPS ، نوشتن 4K تا 68 IOPS
  • 3 سال گارانتی