• قابل عرضه در حلقه های 305 متری
  • 4زوج شیلدداربا هادی مسی
  • قطر هادی مسی 24AWG