• استاندارد IEC 11801 class E و NZS 3080:2003 class E و TIA/EIA 568 B
  • (RJ45 (Cat6