• دارای بدنه فلزی و محل پانج سیم ارت
  • دارای استاندار های IEC 11801 class E و NZS 3080:2003 class E و TIA/EIA 568 B