• ۴ زوج کابل تنیده شده با روکش فویل
  • رنگ کابل آبی
  • ضخامت کابل 23AWG