• ۴ زوج کابل تنیده شده با روکش فویل
  • رنگ کابل مشکی
  • ضخامت کابل 23AWG
  • روکش ۲ لایهروکش داخلی از جنس PVC روکش بیرون از جنس UV PVC