• ۴ زوج کابل شیلد دار
  • رنگ طوسی
  • ۱ متری و ۳ متری