• مطابق استاندارد AWG 22-26
  • درای پورت های RJ45
  • دارای 24 پورت
 24Port