پاورلاین دسته ایی از محصولات شبکه هستند که میتوانند از سیم برق ساختمان، بجای کابل شبکه استفاده کنند. فرض کنید میخواهید بین دو طبقه یک ساختمان ارتباط شبکه ایی برقرار کنید، باید کابل شبکه و داکت و ترانک را در طبقات نصب کنید که کاری سخت و هزینه بر بوده و ممکن است بعد پروژه مجبور به جمع آوری کابل و ترانک باشید.
اگر دو دستگاه پاوربانک داشته باشید میتوانید یکی را در طبقه مبدا و دومی را در طبقه مقصد به برق زده و بعد از یک تنظیم چند دقیقه ایی، میتوانید از کابل برق داخل ساختمان بعنوان کابل شبکه استفاده کنید.