در پایگاه دانش آونگ اطلاعاتی تخصصی پیرامون تکنولوژی روز استفاده شده در محصولات ای دیتا, هانت کی و ایناول وجود دارد. همچنین بررسی و مقایسه فنی محصولات از جمله اس اس دی یا درایو حالت جامد، در پایگاه دانش آونگ موجود است.